I tysthet förgiftas barn av aluminium i vacciner

9554
Kerstin Unger-Salén - Foto: Torbjörn Sassersson och selfie
Kerstin Unger-Salén – Foto: Torbjörn Sassersson och infälld selfie

DEBATT. ”Den här artikeln handlar inte om att vara för eller mot vacciner. Jag är ingen anti-vaccinaktivist. Däremot anser jag att allmänheten, framför allt föräldrar, behöver informeras om vad som är viktigt att tänka på innan de vaccinerar sina barn och sig själva.” Det skriver hälsoprofilen Kerstin Unger-Salén. Problemet är aluminium som adjuvant i barnvacciner.

Text: Kerstin Unger-Salén, hälsoprofil med eget hälsocenter i Spanien | Kerstin driver hälsobloggen Alltomcancer.com

Föräldrar har ett extra stort ansvar eftersom barn inte kan ta ställning när det är små. Barn är också mer utsatta eftersom de får ett stort antal vaccineringar redan innan de uppfyllt sitt första levnadsår. Det är inte lätt att vara föräldrar och veta hur man ska besluta om vacciner för sina barns hälsa, men bättre välinformerad än okunnig och omedveten.


Om det visar sig att aluminium adjuvant inte är säkert för hälsan, får man hitta något annat. Det är oacceptabelt att vi sprutar in en substans hos nyfödda barn vars säkerhet inte är säkerställd.


Folkhälsomyndigheten är för aluminium som adjuvant

Jag är kritisk mot hur myndigheter saluför vacciner med aluminium som adjuvant (hjälpande, tilläggsbehandling), eftersom de inte säger hela sanningen. Det är ett missbruk av människors tilltro till myndigheter. Deras kampanjer är förledande och allt annat än objektiva. Man vill medvetet invagga allmänheten i en slags falsk trygghet att ”adjuvant” aluminium som används inom flertalet småbarnsvacciner, och som injiceras muskulärt, är lika ”ofarligt” som aluminium vi får i oss via mat eller dryck.

Folkhälsomyndigheten:

Om aluminiumföreningen togs bort skulle vaccinet förlora en del av sin effekt. Mängden av aluminium som finns i vacciner är väldigt liten. En dos vaccin innehåller 0,5 milligram aluminium. Aluminium är en vanlig metall i vår omgivning och finns bland annat i dricksvatten och föda. Vuxna äter i genomsnitt 7 till 9 milligram av aluminium per dag. Det finns lika mycket aluminium i två liter av modersmjölksersättning som i en dos av vaccin.”

Felaktig jämförelse och liten kunskap

Folkhälsomyndigheten jämför vanligt aluminium med adjuvant aluminium som om det vore detsamma. Detta är vetenskapligt oriktigt och vilseledande eftersom det är stor skillnad. Vetenskapliga artiklar bekräftar detta (finns publicerade på PubMed).

Jag kan inte föreställa mig att ansvariga på Folkhälsan inte känner till de här publiceringarna. Om så vore fallet, är det mer än beklagligt. De påstår att aluminium inte gör någon skada och stannar lokalt där det injicerats. Läser man forskningsstudier förstår man att påståendet är osant.

Trots att man har använt aluminium under nästan 90 år som adjuvant, vet den medicinska vetenskapen förvånansvärt lite om vilka aktiva mekanismer som aluminium utlöser.

Det saknas helt enkelt övertygande bevisföring som understödjer iden att injicering av vacciner som innehåller aluminium är säkra, vare sig för vuxna och än mindre för barn.

Eftersom aluminium används i flertalet barnvacciner är det rimligt att anta att man gjort utförliga tester för att försäkra sig om deras säkerhet. Ett rimligt antagande, men vad man studerat är effektiviteten med aluminium som adjuvant vilket också är vad Folkhälsan talar om i sin information.

”Säkra” gränsvärden…

De studier som utförts om själva säkerheten följs normalt sett upp under endast 2 veckor efter själva vaccineringen. Det behövs mer tid för att försäkra sig om eventuella skadeverkningar inte uppstår senare. Ytterligare kritik angående säkerheten handlar om att många satta gränsvärden för barn baserar sig på den vuxna människokroppen och är inte anpassade till minderåriga, än mindre spädbarn.

Vilka exakta effekter injicerade doser av adjuvant aluminium har på hjärnan och kroppen är fortfarande okända. Under de sista åren har dock alarmerande studier börjat ge oss varningar om att aluminium i vacciner inte är så säkra.

Läs mer: LYONS-WEILER AND RICKETSON, Journal of Trace Elements in Medicine and Biology, UPDATED MARCH 19, 2018)

Ett effektivt vaccin är inte samma som hälsosamt

Trots detta tycks det vara allmänt accepterat hos myndigheter att aluminium i vacciner är säkra. Det ansåg man även om kvicksilver, tiomersal i vacciner, men det förekommer inte längre efter påtryckningar, då vetenskapliga bevis visade att kvicksilver är neurotoxiskt.

Ny information från vetenskaplig forskning visar att adjuvant aluminium kan passera blod-hjärnbarriären. Tre års banbrytande forskningsstudier publicerades 2012 av dr Shaw och hans kollega dr Lucija Tomljenovic.

Resultaten fick dem att uttala allvarlig oro över den begränsade kunskap man har om vilken grad av giftighet adjuvant aluminium kan tänkas ha. Det finns inget ”normalt” med att hitta aluminium i hjärnan. Läs gärna en av flera vetenskapliga studier som publicerats i Pub Med år 2011, ”Aluminum vaccine adjuvants: Are they safe?” av Tomljenovic och Shaw.

De säger:

”Experimentell forskning visar klart och tydligt att aluminium som adjuvant kan potentiellt framkalla allvarliga immunstörningar hos människor. Det innebär risk för autoimmunsjukdomar, långsiktig inflammation i hjärnan, neurologiska komplikationer, vilket kan få vidsträckta konsekvenser för hälsan.”

Aluminium i vacciner uppträder i form av nanopartiklar, (oerhört små partiklar) när vaccinet injiceras i muskeln hos patienten.  De är inte biodegraderbara, dvs de upplöses inte med tiden. Aluminium i vacciner är tänkta att stanna i kroppen under lång tid för att vi ska kunna vara immuna länge. Oralt intag av aluminium forslas till stor del ut ur kroppen inom några få dagar. Det är helt olika saker. Beroende på hur vi får i oss aluminium, har kroppen olika metoder för att göra sig av med substansen.

Det är också en stor skillnad mellan små barn och vuxna människor eftersom barns hjärnor, speciellt under det första levnadsåret, utvecklas mycket snabbt.

Hos folkhälsan finns hittills inga gränser satta för hur mycket adjuvant aluminium som är tillrådligt att små barn ska utsättas för sammantaget. Det är dock en väldig skillnad mellan små barn och vuxna människor eftersom barns hjärnor, speciellt under det första levnadsåret, utvecklas mycket snabbt, och det är just under deras första levnadsår som barnen får många vaccinationer.

Jag vill också påpeka att antalet vaccineringar har ökat signifikant jämfört med en generation tillbaka (i USA har de fyrdubblats) och trenden ser inte ut att sluta, snarare tvärtom. För den som är intresserad läs gärna den medicinska forskningsjournalisten Neil Z Miller (Thinktwice.com) och hans faktaspäckade sammanställning i en studie som heter ”Aluminum in Childhood Vaccines Is Unsafe”. Mängden adjuvant aluminium som hamnar hos små barn har ökat avsevärt.

Vid det här laget hoppas jag det är uppenbart att det är en stor skillnad mellan att få i sig aluminium oralt (eller genom luften) och att injiceras med det.

Till att börja med, när man får i sig aluminium oralt, absorberar kroppen mellan 0,2 till 1,5 %. Resten rensas ut av lever, njurar och lymfor.

Aluminium är ett bevisat neurologiskt gift när det uppträder i vaccinform

Emellertid, när adjuvant aluminium injiceras i muskeln, absorberar kroppen 100%, vilket är anledningen varför detta slags aluminium är väsentligen mer farligt än att äta mat som innehåller aluminium.

Forskning visar att injicerat aluminium kan tränga igenom hjärnbarriären. I djur och människo-studier, har det visat sig att adjuvant aluminium är en kraftfull neurologiskt gift och som kan framkalla giftiga reaktioner hos gravida kvinnor och deras ofödda barn (Reinke, 2003). Senare studier stödjer tidigare studier och visar att aluminium kan transporteras genom blod-hjärnbarriären, vilket direkt kommer att påverka hjärnans blodkärl (Chen2008, Sharma).

Senare studier stödjer tidigare studier och visar att aluminium kan transporteras genom blod-hjärnbarriären Christopher Exley är en forskarexpert vad gäller aluminium. Han bekräftar i en forskningsstudie: ”Aluminium in brain tissue, in autism”, publicerad i Journal of Trace Elements in Medicine and Biology, Volume 46, mars 2018 sidorna 76-82, att aluminium kan tränga in i hjärnan. Forskningen visar att adjuvant aluminium är ett neurologiskt gift och kan ha en signifikativ roll hos neurologiska sjukdomar såsom demens, Alzheimers, autism och Parkinsons.

Dr Exleys studie är det den sista pusselbiten som ger oss vetenskapliga svar på hur exakt ett vaccin kan trigga autism. Det är svårt att utesluta en korrelation mellan det faktum att små barn utsätts för allt fler vaccineringar med adjuvant aluminium och att antalet barn och unga som diagnostiseras med ADHD och autism ökar kraftigt i Stockholms län. Sedan 2011 har antalet som vårdas inom landstinget mer än för dubblats. Från 2011 till 2016 har antalet unga som vårdas för ADHD ökat från närmare 8000 till 20 000 och för autism, har ökat det från cirka 4000 till 9000.

Kanske dags att lyssna på kritiska aluminiumexperter?

Dr Suzanne Humphries, författare till boken: “Dissolving Illusions: Disease, Vaccines, and The Forgotten History”, är en läkare och njurspecialist som ägnat senare delen av sin läkarkarriär åt att exponera de ofta undangömda fakta om vacciner, deras historia, och vad som gör dem potentiellt farliga. En omfattande föreläsning av henne finns på you- tube och det vore önskvärt att läkare tog del av hennes gedigna forskning i ämnet. Hon är väl värd att lyssna på.

I mitten av 2017 fattade 3 tunga namn och forskningsexperter inom området, ”aluminium adjuvant toxicitet”, ett extraordinärt beslut. De beslöt att skriva ett brev till för att varna FDA och andra amerikanska folkhälsomyndigheter, att aluminium adjuvant i vacciner inte kan anses vara säkra. De har gedigen kunskap inom denna specialitet och har publicerat hundratals studier om aluminium gifter. Forskarna heter Dr. Christopher Shaw, Canada, Dr. Chris Exley, England, och Dr. Romain Gherardi, Frankrike.

Mot bakgrund av vad som framkommit om brist på säkerhetsstudier och de varningar som framställts av dessa och andra forskare samt läkare, bör vi kräva en omvärdering av säkerhetsnormer vad gäller adjuvant aluminium i vacciner, speciellt med tanke på små barn och deras rätt att skyddas från inverkan av skadliga ämnen som förekommer i vacciner.

Text: Kerstin Unger-Salén, hälsoprofil med eget hälsocenter i Spanien | Kerstin driver hälsobloggen Alltomcancer.com

Diverse referenser, citat och relaterat

Dr. Exleys study, Aluminium in brain tissue and autism

”New evidence strongly suggests that aluminium is entering the brain in ASD [autism spectrum disorders] via pro-inflammatory cells which have become loaded up with aluminium in the blood and/or lymph, much as has been demonstrated for monocytes at injection sites for vaccines including aluminium adjuvants.”

Dr. Shaw and his colleague, Dr. Lucija Tomljenovic, published this paper in 2012, Pub med publicering Aluminum vaccine adjuvants: are they safe?

Tomljenovic L1, Shaw CA expressing grave concerns about the limited understanding of aluminum adjuvant’s toxicity:

“…it is somewhat surprising to find that in spite of over 80 years of use, the safety of Al adjuvants continues to rest on assumptions rather than scientific evidence. For example, nothing is known about the toxicology and pharmacokinetics of Al adjuvants in infants and children…Yet, in spite of these observations, children continue regularly to be exposed to much higher levels of Al adjuvants than adults, via routine childhood vaccination programmes.”

”It is natural and normal to ingest small doses of aluminum from food and water. It is not good for you, but the body has adequate defenses. Absorption of ingested Al is low, about 0.3%, so about 99.7% is eliminated in feces. Ingested aluminum is in ionic form (individual charged atoms), which is readily removed by the kidneys. Also, ionic aluminum is blocked from entering the brain by the blood brain barrier. The low absorption, rapid elimination by the kidneys and barrier to brain entry adequately protects the brain from aluminum.”

”However, nanoparticulate aluminum from vaccines cannot be removed by the kidneys. The particles are far too large to be filtered out by the kidneys. The Al nanoparticles do dissolve slowly (converting to ionic aluminum). But long before they can dissolve completely, the Al nanoparticles are “eaten” by immune system cells called macrophages. In other words, the particles wind up inside the macrophages. Once loaded with the Al nanoparticles, the macrophages spread aluminum as they travel through the body. This is dangerous, because the Al-loaded macrophages carry Al nanoparticles to tissues (e.g. the brain) that are damaged by very small amounts of aluminum.”

”Aluminum is a known neurotoxin and it is unfortunate that additives in vaccines are not required to be subjected to animal safety studies prior to use on human subjects. Three years after his groundbreaking study, Dr. Shaw and his colleague, Dr. Lucija Tomljenovic, published this paper in 2012, expressing grave concerns about the limited understanding of aluminum adjuvant’s toxicity.”

The two scientists called for an urgent reevaluation of the safety profile of aluminum adjuvant-containing vaccines:

“However, the existing data (or lack thereof) raise questions on whether the current vaccines aimed at pediatric populations can be accepted as having adequate safety profiles. Because infants and children represent those who may be most at risk for complications following vaccination, a more rigorous evaluation of potential vaccine-related adverse health impacts in pediatric populations than what has been provided to date is urgently needed.”

The study authors also disputed the way the FDA and CDC currently think about aluminum adjuvant toxicity, basically saying that the current approach is wrong:

“As a possible consequence, comparing vaccine adjuvant exposure to other non – relevant aluminium exposures, e.g. soluble aluminium and other routes of exposure, may not represent valid approaches.”

And, the French scientists finish with a conclusion that all parents should find very troubling:

“In the context of massive development of vaccine-based strategies worldwide, the present study may suggest that aluminium adjuvant toxicokinetics and safety require reevaluation.”

Crepeaux et al.) by the Gherardi research group in France reports important results on the toxicity and transport of aluminum (Al) adjuvant in mice.

Aluminum levels in vaccine is based on immune efficacy and ignore body weight for safety.

  • In addition to safety concerns and the atrocious track record of the manufacturers, we also need to ask ourselves: how does injecting 6 different antigens into a 6-week old infant effect long-term development?Despite CDC insistence that vaccines are the only way to protect young children from disease, there is evidence that these vaccines can prevent the development of the body’s natural immune system. Many doctors support the idea that immunization protects infants during a vulnerable period in their immune development, but the truth is that this barrage of vaccines can permanently and negatively affect the child’s development, resulting in metabolic disease, allergies, and autoimmune disease.

FDA regulations require that proteins in vaccines be tested for safety. Aluminum is a known neurotoxin and it is unfortunate that additives in vaccines are not required to be subjected to animal safety studies prior to use on human subjects.

Pub Med, 2011: Kawahara och Kato-Negishi och Aluminium in brain tissue in autism. “Link between Aluminum and the Pathogenesis of Alzheimer’s Disease: The Integration of the Aluminum and Amyloid Cascade Hypotheses

Föregående artikelDärför flyttar cancerindustrin fram en lösning på ”cancergåtan”
Nästa artikelMatsvamp kan minska risken för lindrig kognitiv störning med 50%
TV Hälsa
TV Hälsa är en svenskägd hälsotidning som publicerar artiklar om hälsa, medicin, kostråd, träning och livsstil.

Lämna ett svar