Birthe Storaker - Foto: Anna Pavelsen
Birthe Storaker – Foto: Anna Pavelsen

Fetma är ett utbrett problem i USA likväl som i många andra länder. Även om det finns en mängd faktorer som ligger till grund för problemet är osunda ät- och kostvanor och brist på fysisk aktivitet primära orsaker till fetma. I Norge lider 25% av män och 20% av kvinnor i medelåldern av fetma. Över 50% av svenskarna har fetma. Brist på D-vitamin kan även kopplas till psykets hälsa.

Text: Birthe Storaker | Översättning och anpassning: TV Helse Sverige

Situationen i Sverige:

”Under det senaste decenniet ses en ökning i andelen med övervikt respektive fetma, och år 2016 var andelen av de svarande i befolkningen som uppgav övervikt 36% och 15% uppgav fetma. Sammantaget betyder det att mer än hälften (51%) av befolkningen uppgav övervikt eller fetma.” – Svenska Folkhälsomyndigheten

Impulsivitet och osunda ätvanor

De flesta av oss har hört talas om begreppet ”småätande” men få överväger den psykologiska komponenten som driver vårt matval. Som exempel är småätande av bearbetad kaloririk och näringsfattig mat vanligen ett resultat av impulsiv ätbeteende som svar på känslor eller uttråkning/leda, och inte på grund av hunger. Över tid kan impulsdrivna ätvanor leda till viktökning och fetma.

Impulsivitet definieras som en icke planlagd handling utan övervägande om möjliga konsekvenser.

Relationen mellan D-vitaminbrist, beteende, psyke och fetma

Det finns ökande bevis för att D-vitaminstatus är avgörande för att stödja ett sunt nervsystem, hjärnans funktioner och metabolismen. Tidigare studier har visat på ett sammanhang mellan fetma och D-vitaminstatus och problem kan uppstå redan i låg ålder. En studie visade att många överviktiga barn hade för låg D-vitaminnivå i blodet. En annan studie fann att patienter som tog 100,000 IE D-vitamin per månad gick ned nästan 5,4 kilo och minskade vidden runt midjan med 5,48 centimeter.

D-vitamin kan även kopplas till psykisk hälsa. En studie fann att brist på D-vitamin var korrelerad till emotionella, beteendemässiga och sociala relationer bland ungdomar. En undersökning visade att tillskott av D-vitamin hjälpte till med att förbättra strategiskt och analytiskt tänkande, planläggning och beslutsförmåga bland ungdomar. Detta tyder på att D-vitaminbrist till och med kan påverka beslut som tas avseende matintag.

Ny forskning på D-vitaminbrist, impulsivitet och fetma

En nyligen utförd studie försökte utreda om det finns ett sammanhang mellan D-vitaminnivåer och impulsivt ätbeteende hos personer som var aktuella för fetmakirurgi. Forskarnas hypotes var att D-vitaminnivåer kan associeras med impulsivt ätbeteende och att impulsivitet är associerat till dåliga matvanor.

Försöket inkluderade 322 personer som var aktuella för fetmakirurgi. De fann att deltagarna som rapporterade ätande som följd av vissa känslor var mer impulsiva. Det fanns inget sammanhang mellan impulsnivå och BMI, inte heller fanns något betydligt sammanhang mellan impulsivitet och vissa blodmarkörer, som exempel kolesterol eller blodsocker.

Flertalet av deltagarna hade serum 25 (Oh), halten av D-vitamin var lägre än 20 ng/ml (68%), men bara 3% av försökspersonerna i kontrollgruppen hade D-vitaminnivåer högre än 30ng/ml.


Forskarna fann att procentandelen av de utvalda med lägre nivåer än 10 ng/ml vitamin D-nivåer (18%) hade betydligt högre impulsivitet än de med D-vitaminnivåer över 30 ng/ml.


Forskarnas slutsats

Resultaten tyder på att fetmakirurgikandidater har en förhöjd tendens till impulsivitet kopplat till osunda ätvanor och det stödjer hypotesen om att D-vitaminbrist kan bidra till impulsivitet. Ytterligare studier är nödvändiga för att en mer slutgiltig slutsats ska kunna dras.

The Vitamin D Council menar att D-vitaminbrist är associerat med flera negativa hälsomässiga följder inkluderat impulsivitet och fetma. Organisationen anser att D-vitaminnivåerna bör testas för att säkerställa att dessa är tillfredställande. Som ett kosttillskott föreslår man ett intag på mellan 5000-10,000 IE D-vitamin per dag.

Text: Birthe Storaker, TV Helse Norge, ”Fedme og lavt D-vitamin niva kan ha en sammenheng” | Översättning och anpassning: Torbjörn Sassersson, TV Helse Sverige

Källor och relaterat

  • TV Helse om D-vitamin
  • Namery, R & Cannell JJ. Vitamin D, impulsivity and eating behaviors in the obese: Is there a connection?, The VItamin D Council Blog & Newsletter, 7/15/2018
  • Folkhelseinstituttet: Overvekt og fedme (i Norge)
  • Se övriga källor i artikeltexten
Föregående artikelVikten av att koppla av
Nästa artikelLäkemedelsVärlden: Antikropp visar god effekt mot multiresistent hiv
Birthe Storaker
Birthe Storaker är frilansjournalist (f. 1964) och bla civilekonom från Handelshögskolan.

Lämna ett svar