I den förra krönikan skrev Jens Jerndal om hur akupunktur ”hanterats” i Sverige. I denna text går Jerndal igenom skillnaden mellan den holistiska medicinens förebyggande metoder i jämförelse med vaccineringar som förebyggande vård.

Text: Jens Jerndal, fd professor i holistisk medicin | Del 1 – Del 2 – Del 3 – Del 4 – Del 5Del 6 | Foto: Adobe Stock

Jens Jerndal, privat foto
Jens Jerndal, privat foto

Har skolmedicinen ingen förebyggande vård? – Jo, visst kan man hävda att även skolmedicinen har sin förebyggande vård, nämligen i form av vaccineringar. Låt oss då analysera skillnaderna mellan å ena sidan den holistiska medicinens förebyggande metoder, och å andra sidan vaccineringar som förebyggande vård.

Holistiska metoder för förebyggande vård

För den holistiska medicinen handlar förebyggande, som tidigare nämnts, om att stärka immunförsvaret och motståndskraften på så naturliga sätt som möjligt. Ett viktigt mål är motståndskraft mot ALLA infektioner och andra angrepp på organismens integritet, oavsett vilken mikroorganism man anser ligga bakom. Och här vill jag påminna om att hur smittsam och dödlig en epidemi än är, så överlever alltid många av de smittade utan vare sig vaccineringar eller behandling av något slag. Antingen har de ett effektivt immunförsvar, eller så är de av någon annan anledning inte mottagliga för mikroorganismen i fråga.

Ett lika viktigt mål för holistisk förebyggande vård är att inte bli offer för någon av alla de degenerativa icke smittsamma sjukdomar som ökar snabbt i utvecklade länder och idag är våra vanligaste dödsorsaker. Jag syftar då främst på diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, reumatiska sjukdomar, och Alzheimers. Mot dessa hjälper inga vaccin.

Visserligen försöker Big Pharma gång på gång få oss att tro att ett virus är orsak till icke-smittsamma sjukdomar, så att de kan utveckla ett vaccin mot dem, men det förblir antingen önsketänkande eller ett cyniskt dödsbringande och superlönsamt bedrägeri, som i fallet ”HIV-AIDS”.

Holistiskt förebyggande handlar först och främst om att välja näringsrik organisk mat i optimal mängd och sammansättning, få lagom motion, ren luft och rent vatten och undvika gifter och droger. Men det handlar lika mycket om att ha ett positivt och optimistiskt sinnelag, hysa tacksamhet för allt det goda i ens liv, samt ge och få bevis på uppskattning och kärlek

Blir man ändå sjuk, så har holistisk medicin effektiv behandling för det allra mesta, men bäst av allt är att aldrig bli sjuk.

Vaccin som förebyggande vård

Vaccineringar som förebyggande metod har nackdelen att de är synnerligen specifika, och det behövs ett särskilt vaccin för varje specifik typ av infektion man vill skydda sig mot. Så specifik att t.ex. ett influensavaccin ofta bara fungerar för en viss typ av virus, som kanske bara uppträder under en enda säsong och kanske bara i en viss del av världen.

Alltså behöver man många olika vacciner om man vill uppnå ett så omfattande skydd som möjligt. Dels innebär detta att man behöver gissa vilka av många möjliga kända – och okända – mikroorganismer man behöver försvara sig mot. Och trots det kan man aldrig bli 100-procentigt skyddad, hur många gånger man än vaccinerar sig, eftersom hela tiden nya virus kan skapas som de gamla vaccinerna inte biter på.

Detta slags förebyggande kommer mest att likna en ändlös jakt på en gäckande skugga.

Mycket tyder idag på att autoimmun sjukdom, multipel skleros och en del allergier kan orsakas av vaccinering, förutom autism.

Vaccineringar är en gigantisk och skandalöst lönsam industri för de skrupelfria internationella läkemedelsföretagen.

Tänk att på en gång kunna sälja miljontals doser för miljardbelopp till samarbetsvilliga regeringar, som betalar med andras pengar, dvs skattemedel, varje gång man lyckas skrämma upp befolkningen med någon påhittad epidemi. Vilken drömaffär!


Vad Big Pharma än påstår i sina säljkampanjer, så saknas vetenskapliga bevis för att vacciner förebygger sjukdom. Väl insatta forskare har pekat på helt andra orsaker än vaccinering till att en rad epidemiska sjukdomar ebbat ut, i ett par fall innan vaccinet ens blev tillgängligt.


Däremot finns gott om starka indicier på vaccinernas skadliga effekter, även om de förtigs och förnekas av den officiella medicinens talesmän. Många gånger orsakar ett vaccin just den sjukdom det skall skydda mot, och de vaccinerade får ofta skador av både de biologiskt aktiva ingredienserna, och de giftiga konserveringsmedlen som tillsätts för att inte behöva använda individuella doser till alla, något som skulle fördyra hanteringen avsevärt. Vi får aldrig tappa ”the bottom line” – nettovinsten – ur sikte, när det handlar om kommersiell verksamhet. Det är mer realistiskt att tro på Jultomten än att tro att Big Pharma vill värna om människors hälsa

Konserveringsmedlen och övriga tillsatsämnen, bl.a. former av kvicksilver och aluminium, är neurologiska gifter som kan allvarligt skada hjärnan och nervsystemet.  Ju yngre barnen är, och ju fler doser och större mängd som ges vid samma tillfälle, desto större är risken för allvarliga skador på hjärnan och nervsystemet.  Något som för mig är enkelt sunt förnuft. Synd att det sunda förnuftet bannlysts av vår nya religion, den snävt materialistiska Vetenskapen.

Autism

De vaccindoser som numera tycks ges rutinmässigt, anser jag vara klart farliga för de minsta barnen, och i all synnerhet för nyfödda. Riskerna för allvarliga skador på hjärna och nervsystem är oacceptabelt höga, medan fördelarna för samhället och individen är starkt överdrivna av tillverkarna, där de överhuvudtaget finns.


Big Pharmas vaccinationsprogram i USA omfattar nu 69 doser av 16 olika vacciner. Inom 24 timmar efter födseln ger man ett vaccin mot Hepatit B, som uppvisar starka indicier att orsaka autism. Vansinne! Lyckligtvis har vi inte kommit fullt lika långt i Sverige – än.


HPV-vaccin

Vi gör redan något lika vansinnigt i Sverige genom att pracka på unga flickor från 11 års ålder det katastrofala HPV-vaccinet, trots att det orsakat många tusen dödsfall och många fler fall av svåra hjärnskador och invaliditet som totalt förstört de drabbades och deras anhörigas liv.

Dessutom finns en stark misstanke att HPV-vaccinet kan leda till livslång sterilitet. Trots detta fortsätter de svenska myndigheterna oförtrutet att rekommendera detta vaccin till alla flickor från 11 års ålder på synnerligen lösa grunder och med det lögnaktiga påståendet att det är både effektivt och säkert.  Och nu dessutom till pojkar, på ännu lösare grunder.

Om detta inte är direkt kriminellt – vilket jag anser att det är – så är det åtminstone grovt ansvarslöst med tanke på de tragiska erfarenheter som finns från en lång rad olika länder, däribland Danmark.


Om de ansvariga myndigheterna påstår att de är i god tro när de hävdar att HPV-vaccinet är ofarligt, då har de inte gjort den mest elementära opartiska efterforskning. Något som är deras moraliska, politiska, ekonomiska och juridiska skyldighet inför ett beslut med så enormt vittgående konsekvenser som att rekommendera ett vaccineringsprogram för hela befolkningen.


Det kommer ju att kunna påverka en hel generation, och det kan till och med få genetiska konsekvenser för de vaccinerades barn och barnbarn och efterföljande generationer. Såsom redan nämnts har t.ex. indicier framkommit att HPV-vaccinet kan orsaka sterilitet och då har jag inte ens påtalat den synnerligen tvivelaktiga motiveringen till vaccineringen, som bara riktar sig mot ett par virus, som bara är några av många fler man satt i förbindelse med livmoderhalscancer.

Denna sjukdom anses sexuellt överförd men är inte speciellt vanlig. Bara c:a 0,009% av kvinnor drabbas,  dvs. 90 per en miljon kvinnor och då vanligen först upp emot medelåldern. Trots detta vill man vaccinera alla flickor före puberteten. För övrigt är förekomsten av ett visst virus i samband med en cancer, inte ens något bevis för att viruset är orsaken till cancern.

Slutligen är cancer ganska lätt att bota med naturliga medel (dock inte med skolmedicinens cellgifter och strålning), medan ingen effektiv behandling finns för de livsförstörande neurologiska skador vaccinet kan ge.

Autism i USA 1992-2008. Vaccin anses vara kopplat till utvecklingen. Källor: CDC.gov och Ideadata.org
Autism i USA 1992-2008. Källor: CDC.gov och Ideadata.org

Amerikansk autismexplosion

I USA har autism hos pojkar ökat från en av 10.000 födslar till en av 37 födslar sedan nuvarande vaccinationsprogram infördes på 1990-talet. En av 37 födslar motsvarar 2,7% av de födda. Motsvarande siffra för autism bland tonåringar i Stockholms län beräknades 2011 till 2,6%.  Alltså ser det ut som om utvecklingen i Sverige varit parallell med den i USA.

Påfallande är hur lite officiell statistik som står att finna i denna oerhört viktiga fråga. Och hur man bagatelliserar problemet och teoretiserar en lång rad fantasifulla förklaringar utan förankring i verkligheten, medan man totalt mörkar den verkliga orsaken, nämligen vaccineringsprogrammet.

Ungefär en tredjedel av de autistiska människorna anses förbli oförmögna till normal verbal kommunikation, eller lida av något annat intellektuellt handikapp, för resten av livet. Vidare anses de drabbas – förutom av olika neurologiska-symptom – även av diverse fysiska medicinska problem, som t.ex. mag-och tarmproblem, sömnstörningar och epileptiska anfall.


Big Pharmas representanter påstår förstås att autism inte har någon koppling till vaccineringarna, men deras bevisning håller inte, eller är direkt falsk.


Något vi också alltid måste vara på vår vakt mot, är möjligheten till manipulation eller kreativ tolkning av statistik. En skicklig statistiker kan lätt förvandla sig till illusionist, som kan ge intryck av att bevisa precis vad som helst.

År 2016 lade den respekterade forskaren dr Zhibin Yao vid Sun Yat-sen universitetet i Kina fram en forskningsrapport som påvisade minskad rörelseförmåga och ökad oro hos möss som injicerats med Hepatitis B-vaccinet (HBV).

Vidare framgick av hans rapport att mössen efter att ha fått vaccinet uppvisade en signifikant förhöjning i blodet av Interleukin 6 (IL-6), som är en välkänd indikation på autism.

Dr Yao påpekar i samma rapport att hepatit B-vaccinet nu ges till 70% av alla nyfödda i hela världen och jag noterar med förvåning, att man tack och lov ännu inte infört HBV-vaccinet i Sverige.

Jag översätter följande ur rapporten:

“Denna studie visar för första gången att tidig HBV vaccinering åstadkommer nedsatt rörelseförmåga och negativ påverkan på förmågan att bilda nya hjärnceller i hippocampus. Vårt arbete tillhandahåller innovativa data som stöder den gamla misstanken om en möjlig koppling mellan HBV-vaccinet och vissa neuropsykiatriska problem såsom autism och multipel scleros.”

Dr Yao och hans team avslutade med uttalandet att i en värld vid sina sinnens fulla bruk skulle denna upptäckt leda till att man omedelbart stoppade alla vaccineringar av spädbarn med HBV.

Personligen anser jag, i likhet med många oberoende forskare, att orsaken till den explosion av autism som ägt rum sedan 1990-talet, är vaccinering med biologiskt skadligt innehåll. Och vidare att skadan blir större, ju yngre barnet är, samt att den mångfaldigas när flera vacciner ges samtidigt eller alltför tätt på varandra.

Text: Jens Jerndal, fd professor i holistisk medicin | Del 1 – Del 2 – Del 3 – Del 4 – Del 5Del 6

Föregående artikelUppkomsten av psykisk ohälsa – En fenomenologisk och tvärvetenskaplig modell
Nästa artikelMalin Edman sammanfattar betydelsen av B-vitaminer i kroppen
TV Hälsa
TV Hälsa är en svenskägd hälsotidning som publicerar artiklar om hälsa, medicin, kostråd, träning och livsstil.

1 kommentar

Lämna ett svar